พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์

ผบ.ทสส.

พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา

ผบ.นทพ.

พลตรี นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ
ผอ.สนภ. 5 นทพ.

i

พ.อ.รณฤทธิ์ หวัดสูงเนิน

ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.

 

     ข่าวสารประชาสัมพันธ์ / ประกาศของหน่วย
ระเบียบ นทพ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497

พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.2476
     ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26-27 พ.ค.65 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา)
โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. ให้การต้อนรับ น.อ. ชลัติ เฉลยจรรยา หัวหน้าคณะชุดตรวจ สปช.ทหาร ในโอกาสเดินทางมาตรวจผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ 2564 โดยตรวจแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของหน่วย ดังนี้

1. งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม
2. งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้
3. งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน
4. งานเกษตรผสมผสานฯ ทั้งนี้ การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ( COVID-19) อย่างเคร่งครัด ในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการฯ ต.หนองไม้งาม, ต.บึงเจริญ, ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด และ ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.65 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย ผบ.นพค.5 2 สนภ.5 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.จีรัช ญ์ บุญ ชญา ผบ.นทพ. เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนา สนภ.5ฯ โดยหน่วย ได้นำสินค้าบริโภคประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ราคาประหยัด ไปร่วมจำหน่ายในโครงการ "ตลาดธงน้ำเงิน ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19" ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สนภ.5 บ้านหลุมหิน ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จว.น.ม.

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.65 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา)
โดย พล.ต. นนธวัฒน์ ภั กดิพงศ์พิชญะ ผอ.สนภ 5 นทพ. และ ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.อ. จีรัช ญ์ บุญ ชญา ผบ.นทพ.
และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจผลการปฏิบัติราขการของหน่วย ได้แก่ ตรวจศูนย์ ศบ ภ. ศจ ส. ศปช ส. ศปร . ศป ก. ศอ.ปส. สถานีประมง และเปิดโครงการทหารพันธุ์ดี, อาคารฝึกอบรมวิชาชีพ พร้อมให้โอวาท แนวทางการปฏิบัติงาน ณ นพค.52ฯ ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.65 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา)
โดย นพค. 52 สนภ. 5 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต. จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก รอง เสธ .นทพ. (พ) /หัวหน้าชุดตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และคณะชุดตรวจฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ นพค. 52 สนภ. 5 นทพ. โดยรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และตรวจติดตามประเมินผลโครงการต่าง ๆ ของหน่วย ดังนี้

1. งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม
2. งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้
3. งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน
4. งานเกษตรผสมผสานฯ

ทั้งนี้ การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ( COVID- อย่างเคร่งครัด ณ พื้นที่ปฏิบัติงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่ ต.สำโรงใหม่, ต.หนองตะครอง และ ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 1 2 พ.ค.65 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. กรุณาเดินทางเข้าเยี่ยมป่วย จ.ส.อ.หญิง นงนุช บุญสะอาด กำลังพลของหน่วย โดยได้มอบกระเช้าและเงินสวัสดิการฯ พร้อมสอบถามอาการทั่วไป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล ณ ตึกอายุรกรรมหญิง รพ.บุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 1 2 พ.ค.65 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา)
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. กรุณาเดินทางเข้าเยี่ยมป่วย จ.ส.อ.หญิง นงนุช บุญสะอาด กำลังพลของหน่วย
โดยได้มอบกระเช้าและเงินสวัสดิการฯ พร้อมสอบถามอาการทั่วไป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล ณ ตึกอายุรกรรมหญิง รพ.บุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์