พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี

ผบ.ทสส.

พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู

ผบ.นทพ.

พลตรี นำพล คงพันธ์
ผอ.สนภ. 5 นทพ.

พ.อ.บดีศร จิตต์บุญเหลือ

ผบ.นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ.

 

 
 

     ข่าวสารประชาสัมพันธ์ / ประกาศของหน่วย
   
   
ระเบียบ นทพ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
     ภาพกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ก.ค.62 บก.ทท.(นทพ.)
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. เป็นประธาน ปล่อยขบวนรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมกำลังพล ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว
ดำเนินการแจกจ่ายน้ำในการอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.62 เวลา 1800 บก.ทท.(นทพ.)
โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ตั้น ศรีวงษ์ มารดาของกำลังพล
ณ บ้านเลขที่ 39 ม.7 บ้านโนนเพกา ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.62 เวลา 0930
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง ภายในหน่วย ฯ ของชุดปฏิบัติงานช่าง ช.พัฒนาฯ เพื่อให้มีความเรียบร้อย สวยงาม
และเพื่อให้กำลังพล ครอบครัว ประชาชน ที่มาติดต่อราชการ สามารถใช้สัญจร ด้วยความสะดวก และปลอดภัย

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.62 เวลา 0900
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ.
นำกำลังพลร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” โครงการเพิ่มสวนหย่อมและสวนสาธารณะ ให้แก่ชุมชน พร้อมแจกจ่าย/ปล่อยพันธุ์ปลา
เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 68 ถุง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสวนสาธารณะ
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 300 คน

วันที่ 15 ก.ค.62 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.)
โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ.
จัดกำลังพล เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ และมาตราการเตรียมความพร้อมและ การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่
ณ ห้องนารายณ์บรรทมสินธ์ุ ศาลากลาง จ.บุรีรัมย์ (ชั้น 4) โดยมี นายสำเริง แสงภู่วงศ์ รองเลขาธิการ สนง.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
เป็นประธานฯ ผจว.บุรีรัมย์ และส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

วันที่ 11 ก.ค.62 เวลา 0900
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ.
จัดกำลังพลร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ โดยหน่วยจัดบอร์ดนิทรรศการ สถานีผสมเทียมโค กระบือ และบริการตัดผมให้กับประชาชน
ณ ศูนย์ประสานงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านเจริญสุข ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันอังคารที่ 9 ก.ค.62 เวลา 0900
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ.
จัดกำลังพลร่วมกับ อบต.จระเข้มาก นักเรียน และประชาชน ร่วมโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”
ณ บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะบ้านบุ ต.จระเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งหน่วยดำเนินการขุดลอกในปี งป.62

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.62
โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 ณ บริเวณที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ 300 คน

เมื่อวันที่ 1 - 29 พ.ค.62
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดชุดผสมเทียมออกให้บริการแก่ราษฎร
ในพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ประโคนชัย และ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ สรุปได้ดังนี้
1. บริการผสมเทียมโค - กระบือ รวม 354 ครั้ง
2. ตรวจรักษา ทำคลอด ทำหมัน รวม 31 ครั้ง
3. ติดตามลูกโคเกิด รวม 18 ตัว (ผู้ 9 เมีย 9)

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.62
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับ พ.อ. ปราโมทย์ ปราบวิลัย
รอง ผอ.สบท.สปช.ทหาร / หน.ชุดสำรวจ ฯ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาสำรวจ วิธีการจัดปริมาณงาน
และกำลังพล ของ บก.ทท. ณ ห้องประชุม กองบังคับการ ฯ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.62
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. ให้การต้อนรับ รอง ผอ.สนภ.5 นทพ. ในโอกาสเดินทางมาตรวจพิจารณาความเหมาะสม
ของแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด ฯ และ ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.62 เวลา 1330
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ.
จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว
พร้อม รยบ.น้ำ เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกัน
ระงับอัคคีภัยประจำปี 2562 เพื่อให้มี
ความพร้อมในการเตรียมรับสถานการณ์เพลิงไหม้
อย่างถูกต้อง และปลอดภัย ณ สถานที่จำลองเหตุการณ์
รพ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.62
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลที่เข้ารับการฝึกตามแบบฝึก พระราชทานจาก บก.ทท. ขยายผลและ
ถ่ายทอดการฝึกให้กับกำลังพลของหน่วย ฯ เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ตามแบบฝึก ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา
ณ บริเวณลานหน้ากองบังคับการ ฯ

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.62 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.)
โดย รอง ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. เป็นประธาน พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างกระบวนการ หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะปัญหายาเสพติด
รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 พร้อมมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม ฯ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ ฯ

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.62
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างกระบวนการ หมู่บ้าน /ชุมชนเข้มแข็ง
เอาชนะปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม ทต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

วันที่ 12 มี.ค.62
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลพร้อมกับส่วนราชการและประชาชน ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ “หนึ่งคนให้
หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย” ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์บริจาคโลหิต ปี 2562
ณ หอประชุมมหิธรปุระ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.62
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลที่เข้ารับการฝึกตามแบบฝึก พระราชทานจาก บก.ทท. ขยายผลและ
ถ่ายทอดการฝึกให้กับกำลังพลของหน่วย ฯ เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ตามแบบฝึก ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา
ณ บริเวณลานหน้ากองบังคับการ ฯ

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.62
โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต. เกรียงศักดิ์ ศากยะวงศ์ จก.กง.ทหาร และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม
และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินของหน่วย ฯ พร้อมเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย ฯ

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.62
โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการและประชาชน จัดกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาภูมิทัศน์ เก็บกวาดขยะ ณ บริเวณเส้นทาง สามแยก หน้าโรงพยาบาล – อ่างเก็บน้ำเมือนเฮอร์
ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.62
โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพล ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก คณะกรมการเงินทหาร ในโอกาสเดินทางมา
ศึกษาดูงานพร้อมเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ ฯ และปราสาทเมืองต่ำ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.62
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลที่เข้ารับการฝึกตามแบบฝึก พระราชทาน จาก บก.ทท. ขยายผล
และถ่ายทอดการฝึกให้กับชุดครูฝึกของหน่วย เพื่อเตรียมทำการฝึกให้กับกำลังพล ในทุกวันอังคารของสัปดาห์ ตามนโยบาย
ของผู้บังคับบัญชา ณ บริเวณลานรวมพล หน้ากองบังคับการ ฯ

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.62 บก.ทท.(นทพ.)
โดย ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน จ.มหาสารคาม ให้การต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเป็น ประธานในพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุข ให้ประชาชน ลดความเลื่อมล้ำของสังคม
ครั้งที่ 8 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โดย นทพ. จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการ ตรวจรักษา แจกแว่นสายตา,จัดช่างให้บริการตัดผม ,จัดรถครัวสนามประกอบอาหาร,รถประปาสนาม
ผลิตน้ำดื่ม และรถสุขาเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการกับประชาชนและส่วนราชการที่มาร่วมพิธี ฯ พร้อมมีการถ่ายทอดเสียงออกอากาศสด ทาง วส.921

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.62
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. ให้การต้อนรับ รอง ผอ.สนภ.5 นทพ. ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตาม
ผลการดำเนินงานโครงการประจำปี งบประมาณปี 2562 ในพื้นที่ ต.หินลาด และ ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ประกอบด้วย
- งานส่งเสริมกลุ่มโรงสีข้าวชุมชน ฯ
- งานก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่ม ฯ
- งานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม ฯ
- งานเกษตรผสมผสาน ฯ
- งานปรับปรุงทางลูกรังเป็นถนนลาดยาง Cape Seal ฯ

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.62
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพลจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
โดยพัฒนาตัดหญ้า ทำความสะอาดห้องน้ำและบริเวณวัด ณ วัดเขาพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.62
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพลจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562
โดยร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ และถวายภัตตาหารเช้า น้ำดื่ม พร้อมจัตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ วัดเขาพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.62
โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมวันคล้าย วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
ครบรอบ 65 ปี (10 ก.พ.62) ณ หอประชุมมหิธรปุระ ที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โดยมี นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นประธาน ฯ

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.62
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพลตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาล
ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จัดชุดตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ออกมาให้บริการ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ ฯ

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.62
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้าง กระบวนการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะปัญหา
ยาเสพติด ประจำปี 2562 พร้อมมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม ฯ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ ฯ

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.62
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้าง กระบวนการหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะปัญหา
ยาเสพติด ประจำปี 2562 และนำคณะ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย ฯ เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ในการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การผลิตปุ๋ย การผลิตอาหารสัตว์ และการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งสามารถนำไป
ถ่ายทอดสู่ชุมชนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.62
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดวิทยากรจาก ร.23 พัน.4 บรรยายเรื่อง ทหารกับการปกป้องอธิปไตยของชาติ
ในโครงการเสริมสร้างกระบวนการหมู่บ้าน /ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม อบต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.62
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดวิทยากรจาก ฉก.ทพ.26 บรรยายเรื่อง บทบาทและหน้าที่ของกองทัพบก
ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามแนวชายแดนในโครงการเสริมสร้าง กระบวนการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
เอาชนะปัญหายาเสพติดประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม อบต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.62
บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดวิทยากรจาก ร้อย.ตชด.216 บรรยายเรื่อง ”ปัญหายาเสพติดและความมั่นคงของชาติ”
ในโครงการเสริมสร้างกระบวนการหมู่บ้าน /ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม อบต.หินลาด
อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.62
โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพล เป็นวิทยากรบรรยายบทบาทของ นทพ. ในการพัฒนาประเทศ และประวัติศาสตร์ชาติไทย
ในโครงการเสริมสร้างกระบวนการหมู่บ้าน /ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม อบต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.62
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างกระบวนการ หมู่บ้าน /ชุมชนเข้มแข็ง
เอาชนะปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม อบต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.62
บก.ทท.(นทพ) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลเป็นตัวแทน นขต.สนภ.5 นทพ. นำสินค้าร่วมจำหน่ายตามโครงการ
"ธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของ บก.ทท. “ ประจำเดือน ก.พ.62 ณ อาคารอเนกประสงค์ บก.ทท. ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ ฯ

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.62
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพล เข้ารับฟังสรุปผลการตรวจของคณะชุดตรวจ สตน.ทหาร ณ ห้องประชุมกองบังคับการ ฯ

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.62
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. เป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษามูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ในท้องที่กันดารในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 20 ทุน รวมเป็นเงิน 40,000 บาท ณ ห้องประชุมกองบังคับการ ฯ

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.62
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงาน/ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา 5 ลบ.ม.ตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่ บ.พัฒนานิคม ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.62
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงาน/ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ก่อสร้างตลาดประมูลผลผลิตการเกษตร
ตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่ บ.สายโท 5 เหนือ ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.62
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. ตรวจเยี่ยม งานก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ softener อัตรากาผลิต 250 ลิตร/ชม.
ตามแผนงาน /โครงการประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่ ต.หินลาด และ ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.62
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงาน/ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ขุดลอกแหล่งน้ำเดิม ตามแผนงาน/โครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่ บ.หินลาด ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.62
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน/ความก้าวหน้า การดำเนินงานขุดสระเก็บน้ำ
ตามโครงการ เกษตรผสมผสานประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.62
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการ อ.เฉลิมพระเกียรติ ฯ จัดโครงการอำเภอ (ยิ้ม) เคลื่อนที่ โดยหน่วย ฯ
จัดบอร์ดนิทรรศการสถานีผสมเทียมโค กระบือ และให้บริการตัดผมให้กับประชาชน ณ บ้านคลองต้อ ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.62
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. มอบเครื่องตัดผมพร้อมอุปกรณ์ให้กับกำลังพล (เพิ่มเติม) จากเดิม 2 เครื่อง
รวม 4 เครื่อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและใช้ในการบริการตัดผม ให้ถูกต้องตามระเบียบ ณ หน้ากองบังคับการ ฯ

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.62
โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลนำคณะชุดตรวจ สตน.ทหาร เดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินการ แผนงาน/โครงการ ประจำปี งป.61
ในพื้นที่ อ.นางรอง ,อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ประกอบด้วย โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่ม ,โครงการอาคารบริการน้ำดื่ม
,โครงการปรับปรุงระบบประปา ,โครงการติดตั้งถังบรรจุน้ำ และโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นถนนลาดยาง ผิวจราจร CAPE SEAL

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.62
โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. ให้การต้อนรับ คณะนักเรียน รร.พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ พร้อมจัดวิทยากรนำเยี่ยมชมในฐาน
การเรียนรู้ต่าง ๆ ของศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย ฯ

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.62
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.ท.หญิง ธัญญภัทร ศรีสุข หัวหน้าชุดตรวจ สตน.ทหาร และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการ ด้านการเงิน การบัญชี ด้านการงบประมาณ ด้านการพัสดุ และแผนงานโครงการ ปี งป.61
และ ปี งป.62 ณ กองบังคับการ ฯ

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.62
บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทยเพื่อรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณองค์บูรพกษัตริย์ ทุกพระองคนตลอดจนเหล่าบรรพชน ของไทย ที่สละเลือดเนื้อและชีวิต
เพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทย ไว้เป็นมรดกตกทอดมาจนทุกวันนี้ ณ พระบรมราชานุสาวรียฯ ร.1 อ.เมืองฯ จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.62
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลร่วมงานวันครู อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ณ หอประชุม รร.พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.62
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลร่วมกับสถานศึกษา ส่วนราชการ และ ทต.พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานในพิธี ฯ ณ บริเวณสนามหน้า ทต.พนมรุ้ง ฯ

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.62
บก.ทท.(นทพ) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลร่วมจำหน่ายสินค้าตามโครงการ ธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด
ของ บก.ทท. ณ อาคารอเนกประสงค์ บก.ทท.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ ฯ

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.62
บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดการฝึกกำลังพลของหน่วยตามคู่มือการฝึก /แบบฝึกพระราชทาน โดยแบ่งการฝึกตามการ
ปฏิติหน้าที่รักษาการณ์ (น.เวร, สิบเวรโรงรถ ,เวรรักษาการณ์ช่องทางเข้า-ออก) และการ รายงานเวร เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติได้
ถูกต้องตามแบบฝึก ณ ลานรวมพลหน้ากองบังคับการ ฯ

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.61
บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. ร่วมพิธีเปิดงาน”ปีใหม่ พนมรุ้ง รับอรุณเบิกฟ้า” ประจำปี 2562 และพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
(บัวแปดกลีบ) พร้อมเปิดตลาดอารยธรรมวนัมรุง ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โดยมี ผวจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีฯ

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.61
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดงานเลี้ยงบำรุงขวัญ พร้อมมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562
เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และเป็นขวัญ กำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัว ตามนโยบายของ ผบ.นทพ. ณ บริเวณลานหน้ากองบังคับการ ฯ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.61
บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. เป็นตัวแทนของกำลังพลกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาส
เทศกาลปีใหม่ 2562 ให้กับ ผบ.นพค.52 ฯ พร้อมรับพร เพื่อเป็นสิริมงคล ฯ ณ บริเวณด้านหน้าหน่วย ฯ

วันที่ 26 ธ.ค. 61
โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. ร่วมกับ อ.เฉลิมพระเกียรติ และสภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ กระทำพิธีเปิด จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
โดยให้บริการจุดพักรถ,ห้องน้ำ,เติมลมยาง,น้ำดื่ม ,ผ้าเย็น,กาแฟ และสอบถามเส้นทางให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านหน่วยไปเยี่ยมชม
ปราสาทพนมรุ้ง ณ บริเวณกองรักษาการณ์ด้านหน้าหน่วย ฯ พิกัด Lat 14º 36" 39.00 N Long 102º 54" 58.97 E

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.61
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. เป็นประธานส่งมอบแผนงาน/โครงการที่หน่วย ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2562 ให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์จากแผนงาน/โครงการที่หน่วยส่งมอบต่อไป

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.61
โดย รอง ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. ร่วมพิธีเปิด
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562 ซึ่งหน่วย ฯ จัดนิทรรศการ สถานีผสมเทียมโค กระบือ และให้บริการน้ำดื่ม
โดยมี รอง ผวจ.บุรีรัมย์ เป็นประธาน ฯ ณ หอประชุม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.61
บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. เป็นประธาน/นำกำลังพลร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษา ณ รร.ภัทรบพิตร ต.เสม็ด อ.เมืองฯ
จ.บุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนการสอน พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ของสังคมและประเทศชาติ

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.61
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลเข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
พร้อมถอดบทเรียนและสรุปผลการช่วยเหลือ รถนักเรียนประสบอุบัติเหตุเชิงเขาพนมรุ้ง เมื่อ 6 ธ.ค.61 ที่ผ่านมา โดยมีนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เป็นประธาน ฯ ณ ห้องประชุมหิรัณยะ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.61
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลเข้าร่วมฟังผลสรุปการตรวจสอบ ภายในด้านการเงิน - การบัญชี การควบคุมภายใน
ด้านการเงิน - การบัญชี ด้านการงบประมาณด้านพัสดุ และด้านการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ฯ จากชุดตรวจ สตส.นทพ. ณ ห้องประชุมกองบังคับการ ฯ

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.61
โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. นำ พ.อ. จรัญ ดุษฎี นตส.นทพ. ตรวจงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2561 - 2562 ประกอบด้วย
- งานก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ Softener บ.สายบัว ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ ฯ
- งานปรับปรุงทางลูกรังเป็นผิวจราจรลาดยาง Para Polymer Soil Cement บ.สายตรี 4 เหนือ ,บ.สายตรี 6 เหนือ,บ.สายตรี 7 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด ฯ
- งานปรับปรุงทางลูกรังเป็นผิวจราจรลาดยาง Cape Seal บ.ละหานทรายใหม่ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด ฯ
- งานขุกลอกแหล่งน้ำเดิม บ.หินลาด อ.บ้านกรวด ฯ
- งานซ่อมทางลูกรัง บ.ถนนน้อย ต.หินลาด อ.บ้านกรวด ฯ
- งานสนับสนุนโรงสีข้าวชุมชน บ.หินลาด ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.61
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับ พ.อ. อาจอง บัวชุม ผอ.กขว.นทพ. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจการปฏิบัติงาน
ด้านการข่าวและการต่อต้านข่าวกรอง ประจำปี งป.62 ณ กองบังคับการ ฯ พร้อมนำคณะพบปะเครือข่ายนักพัฒนา ในพื้นที่ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.61
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีบวงสรวงมหาเทวาลัย เพื่อให้การจัดงานประเพณีเดินขึ้นเขาพนมรุ้ง
“ปีใหม่พนมรุ้ง รับอรุณเบิกฟ้า” ประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานในพิธีฯ
ณ บริเวณหน้าปราสาทพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.61
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ. จรัญ ดุษฎี นตส.นทพ. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจสอบด้านการเงิน
- การบัญชี การควบคุมภายใน ด้านการเงิน - การบัญชี ด้านการงบประมาณด้านพัสดุ และด้านการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการ ฯ ณ กองบังคับการ ฯ

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.61
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อประมวล วรวงศ์ บิดาของกำลังพล ณ บ้านโคกกล่อง ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.61
โดย พล.ต.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. พร้อมกำลังพล นพค.52 สนภ.5 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. และคณะ
ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของ บำรุงขวัญแก่กำลังป้องกันชายแดน เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 (กกล.สุรนารี อ.เมือง จ.สุรินทร์) ณ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.61
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพลพร้อมส่วนราชการและประชาชน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง" "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" โดยมี ผวจ.บุรีรัมย์ เป็นประธาน ฯ ณ โดมสวนรมย์บุรี อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.61
บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน โรงเรียนจิตติมาธีรวิทยาคัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
ณ สนามกีฬา รร.จิตติมาธีรวิทยา โดยมีนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีฯ

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.61
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลเข้าร่วมประชุมสรุปผลการช่วยเหลือ ผู้ประสบอุบัติเหตุหมู่ และหาแนวทางป้องกัน กรณีรถนักเรียนโรงเรียนวรราชวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย ประสบอุบัติเหตุบริเวณเชิงเขาพนมรุ้ง เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.61 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 12 ธ.ค.61
โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน บริจาคโลหิตตามโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 ณ ที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.61
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพล ประกอบด้วยสถานีดันพื้น,ลุกนั่ง และวิ่ง 2 กม. ณ จุดทดสอบ ฯ ชั่วคราวโรงจอดยานพานะของหน่วย ฯ

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.61
บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดการฝึกกำลังพลของหน่วยตามคู่มือการฝึก /แบบฝึกพระราชทาน โดยแบ่งการฝึกตามการ
ปฏิติหน้าที่รักษาการณ์ (น.เวร, สิบเวรโรงรถ ,เวรรักษาการณ์ช่องทางเข้า-ออก) และการ รายงานเวร เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติได้
ถูกต้องตามแบบฝึก ณ ลานรวมพลหน้ากองบังคับการ ฯ

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.61
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. เป็นประธาน/นำกำลังพลร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อเชื่อม ทันอินทรอาจ บิดาของกำลังพล
ณ เมรุวัดป่าหนองแวง ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.61
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพล รวม 129 นาย ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก” (ส่วนภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์)
เพื่อรู้รักสามัคคีและแสดงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
12,000 คน รวมระยะทาง 29 กม. โดยมี ผวจ.บุรีรัมย์ เป็นประธาน ฯ ณ บริเวณถนนเสด็จนิวัติ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ ร.1 อ.เมืองฯ จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.61
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. จับสลากมอบรถจักรยาน จำนวน 10 คัน เพื่อให้นำไปใช้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน
"Bike อุ่นไอรัก” (ส่วนภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์) และเป็นของขวัญปีใหม่ ณ หน้ากองบังคับการ ฯ

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.61
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพลร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน
และตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพล จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ด้วยการพัฒนา ตัดหญ้า และเก็บขยะ ณ บริเวณเส้นทางสู่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตั้งแต่ รพ.เฉลิมพระเกียรติ ถึง เชิงเขาพนมรุ้ง

เมื่อวันที่ 1 - 2 ธ.ค.61
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพลร่วมลงทะเบียนและรับเสื้อ พระราชทาน กิจกรรมปั่นจักรยาน
"อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ " (ส่วนภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์) จำนวน 129 นาย เพื่อเตรียมร่วมกิจกรรม
ในวันที่ 9 ธ.ค.61 ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.61
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานช่าง ช.พัฒนา ฯ ซึ่งดำเนินการปรับปรุงทางลูกรัง
เป็นทางผิวจราจร Para Rubber Polymer Soil Cement ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทาง 2.00 กม. เส้นทาง บ.สายตรี 6 เหนือ ม.3 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันพุธที่ 17 ต.ค.61
บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพลออกกำลังกาย โดยจัดการแข่งขัน กีฬาแชร์บอล และเซปักตะกร้อ เพื่อให้กำลังพล
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ฯ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ของหน่วย ฯ

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.61
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. พร้อมคณะนายทหารตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย ฯ

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.61
บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ และจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคต ณ ที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ครับ

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.61
บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพลและครอบครัวทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้ากองบังคับการ ฯ ครับ

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.61
โดย นพค.52 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลร่วมกับ ส่วนราชการและประชาชน จัดกิจกรรมบำเพ็ญ พระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ฯ โดยจัดกิจกรรม จิตอาสา ร่วมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ณ บริเวณที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ครับ

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.61
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. เป็นประธานประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน
ประจำปี งบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม อบต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.61
บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. เป็นประธานประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม ทต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ครับ

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.61
โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. ทำพิธีประดับยศ ให้กำลังพล จำนวน 6 นาย พร้อมมอบของที่ระลึก
ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ กองบังคับการ ฯ

เมื่อวันพุธที่ 10 ต.ค.61
บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. นำกำลังพลออกกำลังกาย โดยจัดการ แข่งขันกีฬาฟุตซอล และชักกะเย่อ เพื่อให้
กำลังพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามนโยบาย ของ ผบ.นทพ. ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ของหน่วย ฯ ครับ

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.61
บก.ทท.)นทพ.) โดย ผบ.นพค.52 สนภ.5 นทพ. เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดนโยบาย ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้กำลังพลได้รับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ณ ห้องประชุมกองบังคับการ ฯ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 7 ต.ค.61
พล.อ.ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ.ให้การต้อนรับ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./รมว.กห. พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ จากนั้น พล.อ.ประวิตรฯ ได้เป็นประธานพิธีเปิดและมอบรางวัลการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการ Moto GP PTT Thailand Grand Prix สนามที่ 15 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์