ประวัติย่อ ผบ.นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ.

 
 
 พันเอก  ธนภัทร  ภูยานนท์

 

  

 

 

   
         
         
         
         
         
 

  ยศ ชื่อ สกุล      พันเอก ธนภัทร   ภูยานนท์             วัน  เดือน  ปีเกิด  ๑  กันยายน  ๒๕๐๒

 
    การศึกษา  รร.สามัญ ร.ร.หอวัง ( ม.๓ )  
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ปริญญาโท)  
   รร.ทหาร นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๙  
    นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่  ๓๐  
   การศึกษาเมื่อเข้ารับราชการแล้ว หลักสูตรชั้นนายร้อย  เหล่า  พธ.  รุ่น  ๕๒  
    หลักสูตรชั้นนายพัน  เหล่า  พธ.  รุ่น  ๒๖  
    โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำปี รุ่น  ๗๕  
    การรับราชการ รอง  ผบ.มว.รยบ.กอง พธ.ที่ ๕  
    ผบ.มว.รยบ. กอง พธ.ที่ ๕  
    รอง ผบ.กอง  กอง พธ.ที่ ๕  
    ผบ.กอง พธ.๕  
    อจ.รร.พธ.ทบ.  
    หน.พธ.ทบ.  
    ประจำ รร.สธ.ทบ.  
    อจ.หน.รร.กสร.กสร.ทบ.  
    ฝสธ.ประจำ รมว.กห.  
    ประจำ บก.ทบ.  
    ผบ.นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ.  
 

 การศึกษาดูงานต่างประเทศ

อินโดนีเซีย 
    ออสเตรเลีย  
    สิงคโปร์  
    มาเลเซีย