ประวัติหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  ๕๒ เป็นหน่วยขึ้นตรงสำนักงานพัฒนาภาค ๕  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   กองบัญชาการกองทัพไทย     ได้รับการจัดตั้งเมื่อ ๑๙ ..๒๕๐๙ โดยตั้งฐานพัฒนาการอยู่ที่  .ตาเป๊ก  .ตาเป๊ก .นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  เดิมเรียกว่า  “ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่บุรีรัมย์ ”   และต่อมาได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น  “ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  ๔๓  บุรีรัมย์ ” 
           ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๔ ได้ย้ายฐานพัฒนาการจากที่ตั้งเดิมมาอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาพนมรุ้ง  บ.ดอนหนองแหน หมู่ ๒ ต.ตาเป๊ก     อ.นางรอง  (ปัจจุบันอำเภอเฉลิมพระเกียรติ) จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน  เดิมมีนื้อที่ประมาณ  ๖๖๕  ไร่ ๑ งาน ๗๔  ตารางวา  ต่อมาในปี  พ..๒๕๓๗ ได้มอบพื้นที่ก่อสร้างสร้างศูนย์ราชการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ๑๐๙ ไร่   และในปี พ..๒๕๔๓  ได้มอบพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๕ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา  ปัจจุบันคงเหลือพื้นที่  ๔๕๑  ไร่ ๘๔ ตารางวา   มีพื้นที่รับผิดชอบการพัฒนาครอบคลุม   จังหวัดบุรีรัมย์   และจังหวัดมหาสารคาม   ในระยะเวลาที่ผ่านมีการเปลี่ยนแปลงนามหน่วยหลายครั้ง  คือ

 -  ..๒๕๒๙     เรียกนามหน่วยว่า   หน่วยเฉพาะกิจ  ๒๓  กรป.กลาง  บุรีรัมย์

 

 -  ..๒๕๓๑     เรียกนามหน่วยว่า   หน่วยเฉพาะกิจพัฒนาการเคลื่อนที่   กรป.กลาง ๒๘ บุรีรัมย์

 -  ..๒๕๓๔     เรียกนามหน่วยว่า  นพค.๕๒  สนศ.กรป.กลาง
 -  ..๒๕๔๐     เรียกนามหน่วยว่า  นพค.๕๒  สนศ.นทพ.
 -  ..๒๕๔๒     เรียกนามหน่วยว่า  นพค.๕๒  สนภ.๕ นทพ.