พล.อ.ธงชัย สาระสุข

ผบ.นทพ.

พล.ต.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์

ผอ.สนภ.๕ นทพ.

พ.อ.บดีศร จิตต์บุญเหลือ

ผบ.นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ.

 

 
 
 

     ข่าวสารประชาสัมพันธ์ / ประกาศของหน่วย
ระเบียบ นทพ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
     ภาพกิจกรรม